Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố thông tin

Công bố thông tin

--
9
Thg2
2021

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Xem chi tiết
bởi : admin
27
Thg1
2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2020
Xem chi tiết
bởi : admin
31
Thg12
2020

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg10
2020

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.
Xem chi tiết
bởi : admin
17
Thg9
2020

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối

Về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối
Xem chi tiết
bởi : admin
17
Thg7
2020

Về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin: Về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
17
Thg6
2020

Tài liệu kỳ họp thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Tài liệu kỳ họp thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg6
2020

Về việc ký kết giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với các bên có liên quan trong năm 2020

Công bố thông tin Về việc ký kết giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với các bên có liên quan trong năm 2020
Xem chi tiết
bởi : admin
24
Thg4
2020

Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin